Galaprogram ,,Umelci Popradu" - Dom Kultúry Poprad 2016

Galaprogram ,,Umelci Popradu" - Dom Kultúry Poprad 2016