Stanovy občianskeho združenia

Základná charakteristika združenia

Občianske združenie Cimbalová ľudová hudba Popradčan (ďalej len združenie) je dobrovoľnou a samostatnou záujmovou organizáciou. Združenie je založené podľa ustanovení zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá koná pod svojím menom. Má vlastné hospodárenie a právo disponovať s vlastnými prostriedkami.

Názov združenia : Cimbalová ľudová hudba Popradčan

Sídlo združenia : Podjavorinskej 3377/24, 05801 Poprad

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú a používa pečiatku.

Čl. II

Cieľ združenia

1. Uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, folklór a hudbu.

2. Spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami s cieľom propagovať a prezentovať prejavy ľudového umenia, folklóru a hudby, účinkovať na verejných, ale aj súkromných podujatiach rôzneho druhu nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

3. Nahrávať, vydávať a následnou distribúciou a predajom rozširovať umenie, folklór a hudbu prostredníctvom zvukových nosičov, videí a iných audiovizuálnych nahrávok.

3. Organizovať vlastné kultúrne, spoločenské programy a podujatia, vrátane propagačnej činnosti, účinkovať na koncertoch a iných podujatiach. V rámci propagácie v masmédiách prezentovať okrem vlastnej činnosti tiež činnosti subjektov, s ktorými boli uzatvorené sponzorské, prípadne reklamné zmluvy.

4. Vyhľadávať vhodných partnerov a sponzorov za účelom nielen finančného a materiálneho zabezpečenia činnosti združenia, ale aj pre podporu a pomoc pri realizácii stanovených úloh a cieľov. Spolupracovať tiež s kultúrnymi, prípadne inými domácimi i zahraničnými orgánmi a organizáciami v oblasti ľudovej kultúry.

5.  Vykonávať v doplnkovom rozsahu a v záujme vytvárania vlastných zdrojov vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia, a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

6. Organizovať činnosť združenia v súlade s jeho stanovami a dbať o dodržiavanie platných právnych predpisov pri výkone akejkoľvek činnosti združenia.

Čl. III

Členstvo v združení

1. Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví písomne vôľu stať sa členom, súhlasí so stanovami a bola schválená predsedníctvom. Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky predsedníctvom. Predsedníctvo združenia určí formu a spôsob evidovania členov, platieb príspevkov prípadne vedenie ďalších záznamov týkajúcich sa členstva v združení.

2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o platení členského príspevku ako o podmienke pre členstvo. V tomto prípade je členstvo platné, len ak člen zaplatil členský príspevok v stanovenej výške za príslušné obdobie. Výška členského príspevku zostáva nemenná počas schváleného obdobia, zmeny vo výške platby členského príspevku, prípadne úplné zrušenie platby členského príspevku je možné až po uplynutí schváleného obdobia.

3. Členstvo v združení zaniká - vystúpením, je možné kedykoľvek. Oznámenie o vystúpení musí byť podané písomne predsedníctvu združenia. Ukončenie členstva akýmkoľvek spôsobom neoslobodzuje člena od záväzkov finančnej povahy. Ukončením členstva končí výkon akýchkoľvek členských práv.

- úmrtím fyzickej, resp. zánikom právnickej osoby,

- zánikom združenia,

- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo združenia. Proti rozhodnutiu má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

Čl. IV

Práva a povinnosti členov

1. Práva člena - podieľať sa na činnosti združenia

- voliť a byť volený do orgánov združenia,

- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

- byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,

2. Povinnosti člena - dodržiavať stanovy združenia,

- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

- platiť členské príspevky (ak bolo rozhodnuté o platení),

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Čl. V

Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú

- valné zhromaždenie,

- predsedníctvo,

- riaditeľ,

- revízor.

Čl. VI

Valné zhromaždenie

1. Je najvyšším orgánom združenia, je utvorené zo všetkých členov združenia.

2. Rozhoduje o zániku združenia, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

3. Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.

4. Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu.

5. Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.

6. Volí a odvoláva členov predsedníctva.

7. Schvaľuje výšku členského príspevku na návrh predsedníctva.

8. Schádza sa minimálne raz ročne, zvoláva ho predsedníctvo pozvánkou aspoň 30 dní pred jeho konaním.

9. Mimoriadne valné zhromaždenie musí predsedníctvo zvolať vtedy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia.

10. Riadne zvolané valné zhromaždenie je uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

11. Rozhodnutie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen združenia má jeden hlas.

Čl. VII

Predsedníctvo

1. Je najvyšším výkonným orgánom združenia. Riadi združenie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Je zodpovedný najvyššiemu orgánu združenia - valnému zhromaždeniu.

3. Predsedníctvo má celkovo troch členov.

4. Predsedníctvo volí spomedzi svojich členov predsedu, ktorému prislúcha zvolať a riadiť zasadnutia predsedníctva.

5. Predsedníctvo sa schádza najmenej štyrikrát ročne a je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho volených členov.

6. Členovia predsedníctva sú volení valným zhromaždením na tri roky, ich opätovná voľba je možná.

7. Predsedníctvo je oprávnené kooptovať náhradného člena predsedníctva, ktorého členstvo zaniklo, alebo ktorý sa členstva vzdal. Kooptovať môže najviac dvoch členov na dobu do nasledujúceho valného zhromaždenia.

8. Predsedníctvo 

- rozhoduje o použití majetku a prostriedkov združenia, okrem prípadov vyhradených valnému zhromaždeniu,

- predkladá valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu, správu o činnosti a hospodárenia ďalšie podklady a návrhy.

9. Menuje a odvoláva štatutárny orgán združenia - riaditeľa.

Čl. VIII

Riaditeľ združenia

1. Je štatutárnym orgánom združenia a do funkcie ho ustanovuje predsedníctvo združenia.

2. Zabezpečuje riadne fungovanie združenia a plní úlohy stanovené valným zhromaždením, predsedníctvom, pripravuje rokovanie týchto orgánov, vedie hospodársku a bežnú správnu agendu združenia.

3. Zodpovedá za činnosť predsedníctvu, koná v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia a predsedníctva.

4. Rozhoduje o vecných, odborných a personálnych otázkach.

Čl. IX

Revízor

1. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu združenia. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.

2. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

3. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

4. Volí ho valné zhromaždenie na návrh predsedníctva.

Čl. X

Zásady hospodárenia

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2. Zdrojmi majetku sú - členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb a ostatné príjmy.

3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže vykonávať združenie v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

4. Výšku ročného členského príspevku stanoví valné zhromaždenie na základe rozpočtu podľa návrhu riaditeľa.

5. Splatnosť príspevkov určí valné zhromaždenie.

6. Členovi, ktorí neuhradí členský príspevok sa automaticky pozastavujú členské práva.

7. Nevyčerpané finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom roku sa prenášajú do hospodárenia nasledujúceho rozpočtového roku.

8. Prostriedky združenia možno použiť na financovanie programu a aktivít združenia:

- úhradu bežných nákladov prevádzky združenia,

- mzdy a platy, spojené s činnosťou riaditeľa združenia, zamestnancov a dodávateľov služieb,

- honorárov za účinkovanie členov združenia,

- materiálno - technické zabezpečenie priestorov činnosti združenia,

- iné schválené účely.

Čl. XI

Úprava stanov a zánik združenia

1. Stanovy môžu byť upravené len valným zhromaždením, ak úpravu schváli dvojtretinová väčšina prítomných členov.

2. Návrh zmien a doplnkov stanov pripravuje a predkladá predsedníctvo v takom časovom predstihu, aby tieto zmeny a doplnky mohol posúdiť každý člen združenia pred jeho valným zhromaždením, na ktorom sa bude o zmenách a doplnkoch hlasovať.

3. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením. O spôsobe zániku rozhodne valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

4. Valné zhromaždenie určí pravidlá pre likvidáciu, menuje likvidátora. Likvidátor najprv vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

Stanovy združenia sú otvoreným dokumentom. Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením združenia.